Trang chủ Tin tức Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu hóa đơn nào?

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu hóa đơn nào?

Bởi: Einvoice.vn - 21/09/2022 Lượt xem: 6903 Cỡ chữ

   Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu đang sử dụng là mẫu hóa đơn nào? Hóa đơn xuất khẩu được dùng phổ biến trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào các khu phi thuế quan. Ngoài ra, hóa đơn xuất khẩu còn được dùng trong nhiều trường hợp được coi như xuất khẩu khác. Để áp dụng hóa đơn điện tử cho hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp tham khảo các quy định dưới đây.

mẫu hóa đơn 1

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu.

1. Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu

Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu. Cụ thể:

Theo Thông lệ quốc tế, Điều 24, Luật Hải quan, Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bởi Khoản 5, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC thì hồ sơ hải quan đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứ từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn giá trị gia tăng điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

Hóa đơn thương mại sẽ được lập và sử dụng căn cứ theo quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.

mẫu hóa đơn 2

Hóa đơn thương mại khi xuất khẩu hàng hóa.

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử xuất khẩu

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xuất khẩu được quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 13, Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể, cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu là:

+ Sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu và có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu;

+ Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

mẫu hóa đơn 3

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xuất khẩu.

Như vậy, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu.

3. Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu

Theo những quy định nêu ở các mục trên, có thể thấy việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 2 loại hóa đơn này hoàn toàn khác nhau: Hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau khi làm thủ tục hải quan.

Mẫu hóa đơn thương mại:

Một mẫu hóa đơn thương mại gồm có các nội dung sau:

 • Thông tin người bán, người mua: Tên công ty, địa chỉ, email, số điện thoại, người đại diện pháp luật.
 • Số hóa đơn.
 • Ngày xuất hóa đơn.
 • Phương thức thanh toán.
 • Mô tả chi tiết sản phẩm.
 • Số lượng tính theo trọng lượng hoặc kích thước.
 • Giá của hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổng tiền, loại tiền, các chi phí liên quan,...
mẫu hóa đơn 4

Mẫu hóa đơn thương mại.

Mẫu hóa đơn điện tử

Một mẫu hóa đơn điện tử cần có các nội dung sau:

 • Tên loại hóa đơn
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
 • Liên hóa đơn
 • Số thứ tự hóa đơn
 • Thông tin người bán
 • Thông tin người mua
 • Thông tin hàng hóa, dịch vụ
 • Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên
 • Ngày, tháng, năm lập hóa đơn
 • Thông tin tổ chức cung cấp hóa đơn.
mẫu hóa đơn 5

Mẫu hóa đơn điện tử.

3. Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Từ nội dung Công văn 2054/TCHQ-GSQL, để xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu, kế toán lưu ý các bước sau:
Bước 1: Lập hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan. Lưu ý thời điểm lập hóa đơn thương mại là ngày hàng hóa ra khỏi kho của người bán để đi đến cảng. Hóa đơn thương mại sẽ thuộc bộ hồ sơ để làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Kế toán lập hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan. Ngày lập hóa đơn điện tử để ghi nhận doanh thu là ngày hoàn thành thủ tục hải quan (ngày trên tờ khai xuất khẩu).

Như vậy, có thể thấy đối với hoạt động xuất khẩu, người nộp thuế đồng thời sẽ phải lập 2 loại hóa đơn là hóa đơn thương mại và hóa đơn điện tử để đảm bảo tuân thủ theo quy định và yêu cầu quản lý chung của các cơ quan nhà nước.

4. Lưu ý khi xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Theo Điểm c, Khoản 13, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nội dung của hóa đơn:

“c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD - Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

- Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.”

mẫu hóa đơn 6

Lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử xuất khẩu.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu. Như vậy, theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử và thông lệ quốc tế, đối với hoạt động xuất khẩu, người nộp thuế đồng thời phải lập 2 hóa đơn là hóa đơn thương mại và hóa đơn điện tử để phù hợp với nhu cầu quản lý chung của các cơ quan nhà nước.