Trang chủ Văn bản
STT Số hiệu Ngày ban hành
Nội dung tóm tắt
Thông tin văn bản
1 206/QĐ-BTC 24/02/2022
Số hiệu: 206/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 24/02/2022
Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
2 15/2022/NĐ-CP 28/01/2022
Số hiệu: 15/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/01/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022.
3 78/2021/TT-BTC 17/09/2021
Số hiệu: 78/2021/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/09/2021
Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.
4 88/2020/TT-BTC 30/10/2020
Số hiệu: 88/2020/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/10/2020
Thông tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
5 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020
Số hiệu: 125/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2020
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
6 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020
Số hiệu: 123/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2020
Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ
7 635/QĐ-TCT 11/05/2020
Số hiệu: 635/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 11/05/2020
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.
8 4178/TCT-TS 15/10/2019
Số hiệu: 4178/TCT-TS
Ngày ban hành: 15/10/2019
Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
9 68/2019/TT-BTC 30/09/2019
Số hiệu: 68/2019/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/09/2019
Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.
10
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.