Trang chủ Tin tức TOP 8 điểm đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

TOP 8 điểm đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Bởi: Einvoice.vn - 10/10/2019 Lượt xem: 13830 Cỡ chữ

Chính phủ chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Bài viết này, Einvoice.vn sẽ cập nhật tất cả 8 nội dung đáng chú ý nhất mà doanh nghiệp cần phải nắm được trong thông tư mới này.

8 điểm mới trong thông tư 68 về hóa đơn điện tử

TOP 8 điểm đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC 

1. Chi tiết hóa yêu cầu nội dung của hóa đơn điện tử

Trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC mới ban hành ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã chi tiết hóa yêu cầu đối với nội dung của hóa đơn điện tử. Cụ thể, các yêu cầu chi tiết này đã được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư, bao gồm:

 • Yêu cầu tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.-
 • Yêu cầu tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Yêu cầu tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
 • Yêu cầu Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.  
chuẩn hóa nội dung hóa đơn điện tử

Chuẩn hóa nội dung trong hóa đơn điện tử.

 • Yêu cầu chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua.
 • Yêu cầu thời điểm lập hóa đơn điện tử.  
 • Yêu cầu mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.  
 • Yêu cầu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).
Ngoài ra, các yêu cầu về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử;  các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung hóa đơn điện tử; các nội dung khác trên hóa đơn điện tử,... cũng được quy định rất rõ tại điều này.

2. Chỉ định các trường hợp không phải có đầy đủ tiêu thức nội dung

Cũng trong Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, Khoản 3 đã quy định một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung như yêu cầu của Khoản 1. Cụ thể:

 • Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên. 
 • Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua. 
 • Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có đầy đủ các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 • Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
 • Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.
 • Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì không được xác định là hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.
 • Đối với hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá. 
 • Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán. 
 • Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Các trường hợp không cần có đủ tiêu thức trên hóa đơn điện tử

Ảnh minh họa.

3. Quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Theo Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ được quy định như sau:

 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

 

Ngoài ra, cũng trong Điều 4 này, Bộ Tài chính còn quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử với một số trường hợp cụ thể khác:
 • Thời điểm lập hóa đơn cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định sẽ là chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ.​​
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm lập hóa đơn với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng: Lập hóa đơn vào ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng với trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng; lập hóa đơn vào thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng; lập hóa đơn chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế.

4. Quy định trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 9 của Thông tư 68 mới nhất này, Cơ quan thuế sẽ ngừng cấp mã hóa đơn điện tử với 07 trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.
 • Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời cơ quan thuế ban hành quyết định thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Ngoài ra, với những trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua nếu thuộc 01 trong 07 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nêu trên.
Thông tư 68 hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

5. Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Trong quá trình tạo lập hóa đơn, nếu xảy ra sai sót thì cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ khác với cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, cách xử lý khi có sai sót đã được quy định rất rõ tại Điều 11 của Thông tư số 8/2019/TT-BTC. Trong đó, các sai sót đã được phân định rất rõ thành từng trường hợp để có cách xử lý phù hợp:

 • Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót. ​​​​
 • Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót​​​​​.
 • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

Với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, khi sai sót xảy ra cũng có cách xử lý khác nhau với từng trường hợp sai sót:

 • Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót.​​​​​​
 • Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Với tất cả các sai sót trên, sau khi được phát hiện và tiến hành xử lý, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) cho người bán. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.
>> Tham khảo: Nghị định 123 về hóa đơn chứng từ.

6. 04 điều kiện yêu cầu với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

yêu cầu đới với nhà cung cấp hóa đơn điện tử

Giải pháp về hóa đơn điện tử.

 Đặc biệt, trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành này đã có quy định rất rõ về điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Khoản 1 Điều 23. Đây được xem như căn cứ quan trọng giúp các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử lựa chọn được cho mình đơn vị cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử tốt nhất. Cụ thể, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Về chủ thể: Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức.
 • Về tài chính: Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Về nhân sự: Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu; có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h/7 để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Về kỹ thuật: Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính theo quy định tại mục d, khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP; có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự ph ng đặt tại trung tâm dự ph ng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố; kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu quy định.
>> Tham khảo: Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.

7. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 68/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).
Cụ thể, các nội dung hướng dẫn bao gồm: hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

8. Hiệu lực thi hành

Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 14/11/2019.
Theo đó, kể từ ngày ngày 30/9/2019 - 31/10/2020, các văn bản của Bộ Tài chính đã ban hành sau đây vẫn còn hiệu lực:

 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. ​​​​​​​​​​​​​​
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải. ​​​​​​​​​​​​​​
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính). ​​​​​​​​​​​​​​
 • Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. ​​​​​​​​​​​​​​
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015.​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính). ​​​​​​​

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên sẽ hết hiệu lực thi hành.

phần mềm hóa đơn điện tử đã được tổng cục thuế kiểm định

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice đã được tổng cục thuế kiểm duyệt chất lượng.

E-invoice là phần mềm hóa đơn điện tử được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc quản lý và phát hành hóa đơn. Phần mềm E-invoice được tổng cục Thuế thẩm định chất lượng, phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh:

 • Hỗ trợ tích hợp với các phần mềm kế toán, quản trị, bán hàng phổ biến nhất hiện nay
 • Tự động thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản theo yêu cầu của khách hàng
 • Miễn phí 100% thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế
 • Theo dõi và quản lý trên mobile mọi lúc mọi nơi.Ứng dụng công nghệ Blockchain chống làm giả hóa đơn​​​​​​​

Để nhận thêm tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN