Trang chủ Tin tức 7 Biểu mẫu về hóa đơn điện tử đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP

7 Biểu mẫu về hóa đơn điện tử đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Bởi: Einvoice.vn - 25/11/2020 Lượt xem: 5978 Cỡ chữ

Theo nội dung các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, việc áp dụng hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp. Vì vậy, để sớm bắt kịp thời đại, doanh nghiệp cần sớm tìm hiểu, nắm vững các quy định, chuẩn bị các biểu mẫu về hóa đơn điện tử để thực hiện đăng ký và sử dụng nhanh chóng, kịp thời. 7 biểu mẫu dưới đây là một trong những thủ tục quan trọng trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.

Biểu mẫu hóa đơn điện tử đính kèm nghị định 119

7 Biểu mẫu về hóa đơn điện tử đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

1. Mẫu số 01 - Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì khâu quan trọng đầu tiên là cần nộp Mẫu số 01 - “Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử”. Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP được lập bởi cá nhân, người nộp thuế hoặc đại diện pháp luật của người nộp thuế.

Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu số 01 - Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Quý doanh nghiệp vui lòng tải Mẫu số 01 -  “Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử” Tại đây.

2. Mẫu số 02 - Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Sau khi nhận được Mẫu số 01 - Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ gửi Mẫu số 02 - Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử. Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP sẽ được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức.

Thông báo về chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu số 02 - Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Tải Mẫu số 02 - Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử Tại đây.

3. Mẫu số 03 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ

Mẫu số 03 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu tờ khai các dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. Theo Điều 27 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, Mẫu số 03 sử dụng cho các đối tượng sau:

  • Tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.
  • Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP.
Doanh nghiệp thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế bằng cách gửi Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP kèm với nộp tờ khai thuế GTGT.

Quý doanh nghiệp vui lòng tải Mẫu số 03 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ Tại đây.

4. Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Một số trường hợp hóa đơn điện tử đã lập nhưng có sai sót, doanh nghiệp cần lập Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  • Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Lập văn bản thỏa thuận sai sót sau đó sử dụng Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử để thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn sai sót.
  • Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Sau khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và thông báo với cơ quan thuế bằng Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Thông báo hủy hóa đơn điện tử sử dụng trong trường hợp hóa đơn điện tử đã lập nhưng có sai sót.

Quý doanh nghiệp tải Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử Tại đây.

5. Mẫu số 05 - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

Mẫu số 05 - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát được áp dụng trong trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn của doanh nghiệp, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót. Cơ quan thuế sẽ sử dụng Mẫu số 05 - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát để thông báo cho người bán để kiểm tra sai sót.
Tải Mẫu số 05 - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát Tại đây.

Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

Mẫu số 05 - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

6. Mẫu 06 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế - Mẫu số 06 kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP sử dụng cho các trường hợp được quy định tại Khoản 6, Điều 12 của Nghị định này, cụ thể:
“6. Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã

Mẫu 06 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp tải Mẫu 06 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Tại đây.

7. Mẫu số 07 - Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Trường hợp cơ quan thuế thực hiện rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi thông báo bằng Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP khi doanh nghiệp hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, đề nghị người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

thông báo sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu số 07 đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tải mẫu số 07 kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP Tại đây.
Trên đây là 7 biểu mẫu về hóa đơn điện tử đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp có thể lưu lại để làm các thủ tục đăng ký và trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Áp dụng hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số, doanh nghiệp cần sớm chuyển đổi để phát triển bền vững.
Mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử hoặc phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm - Cầu Giấy - Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 - 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/