Thiết lập tham số dữ liệu

Ngày đăng: 08:36 - 18/06/2019 Lượt xem: 8682 Cỡ chữ

Để thiết lập tham số dữ liệu cho phần mềm, bạn vào menu Hệ thống và chọn "5. Thiết lập tham số dữ liệu"

Sau đó, bạn tích chọn các thông tin bạn muốn thiết lập.

Sau đó, bạn tích chọn các thông tin bạn muốn thiết lập.

- Bạn nhấn vào nút Quản lý nhóm để thực hiện phân quyền nhóm. Chương trình hỗ trợ người quản trị thiết lập tài khoản người sử dụng và phân quyền sử dụng theo 3 nhóm chính có sẵn: Nhóm Quản trị (quyền quản trị toàn bộ hệ thống), Nhóm Xuất hóa đơn (quyền được xuất và in hóa đơn), Nhóm Xem hóa đơn (chỉ được xem thông tin).

Nếu bạn muốn lập nhóm mới theo nhu cầu của doanh nghiệp mình, bạn có thể nhấn vào nút Thêm mới, để thêm nhóm mới:

- Trên giao diện Quản lý người dùng, bạn nhấn nút Thêm mới để thêm người dùng mới:

- Bạn nhập vào các thông tin cần thiết, hoặc chọn thông tin từ combo xổ xuống, sau đó nhấn nút Ghi để lưu lại:

- Người quản trị có thể tạo tài khoản mới, đổi mật khẩu, xóa các tài khoản sử dụng đã tồn tại, phân lại các quyền sử dụng.