Trang chủ Tin tức Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Quyền & nghĩa vụ đến đâu?

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Quyền & nghĩa vụ đến đâu?

Bởi: Einvoice.vn - 05/06/2019 Lượt xem: 3684 Cỡ chữ

Để thực hiện chiến lược “phủ sóng” hóa đơn điện tử cần có sự tham gia của cả cơ quan quản lý, khối doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Trong mối quan hệ 3 bên đó, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ đến đâu?

I. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử với người mua

Điều 33, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử với người mua dịch vụ. Theo đó, mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (người bán) với doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh (người mua) trên cơ sở hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

Mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp HĐĐT với bên mua dịch vụ.

1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Theo Khoản 1, Điều 33, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như sau: 

a, Quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có quyền:

 • Ký hợp đồng bằng văn bản với người mua về cung cấp và sử dụng dịch vụ về hóa đơn điện tử, trong đó phải quy định rõ về trách nhiệm của các bên liên quan đến nội dung hóa đơn điện tử và trách nhiệm bảo mật thông tin.
 • Được quyền từ chối cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử đối với cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện tham gia giao dịch hoặc vi phạm hợp đồng.
 • Được thu tiền sử dụng dịch vụ về hóa đơn điện tử từ người mua dịch vụ để đảm bảo duy trì hoạt động theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa hai bên.

b, Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đảm bảo nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ của tổ chức.
 • Cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan thuế.
 • Thực hiện việc gửi, nhận đúng hạn, toàn vẹn hóa đơn điện tử theo thỏa thuận với các bên tham gia giao dịch.
 • Lưu giữ kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử.
 • Thông báo cho người mua dịch vụ và cơ quan thuế trước 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinh doanh, dừng hệ thống để bảo trì và biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của người mua dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm về việc hóa đơn điện tử của người mua dịch vụ đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng thời hạn quy định.
 • Bảo đảm giữ bí mật về dữ liệu các thông tin về hóa đơn điện tử của khách hàng.

2. Quyền và nghĩa vụ của người mua dịch vụ

Theo Khoản 2, Điều 33, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người mua dịch vụ hóa đơn điện tử như sau:

a) Quyền của người mua dịch vụ

Người mua dịch vụ hóa đơn điện tử có quyền:

 • Được tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bảo đảm giữ bí mật về dữ liệu các thông tin về hóa đơn điện tử.

b) Nghĩa vụ của người mua dịch vụ

Người mua dịch vụ hóa đơn điện tử phải đảm bảo nghĩa vụ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các điều khoản ký kết trong hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên hóa đơn điện tử của mình.

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

II. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế

Theo Điều 34, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế.

1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải thực hiện theo đúng các điều kiện tại thỏa thuận ký kết với cơ quan thuế trong hoạt động cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

a) Quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có quyền:

 • Kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Được cơ quan thuế hỗ trợ về nghiệp vụ thuế để thực hiện các giao dịch truyền nhận giữa người nộp thuế với cơ quan thuế.
 • Được phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đào tạo cho người nộp thuế để thực hiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Được cơ quan thuế hỗ trợ để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Được cơ quan thuế cung cấp các mẫu, khuôn dạng chuẩn để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

b) Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải có nghĩa vụ:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chỉ được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người mua căn cứ theo ngày nêu tại thỏa thuận đã ký với Tổng cục Thuế.
 • Có trách nhiệm chuyển hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử (đối với trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ người mua dịch vụ chuyển đến.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý thuế khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về viễn thông, Internet và các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Có trách nhiệm thiết lập kênh kết nối chuyển dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đảm bảo liên tục, an ninh, an toàn.
 • Chủ động giải quyết khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ hóa đơn điện tử và thông báo với cơ quan thuế để phối hợp nếu vướng mắc có liên quan tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Trường hợp có lỗi của Cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì phải thực hiện thông báo ngay cho người mua dịch vụ, cơ quan quản lý thuế để thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Phần mềm hóa đơn điện tử

ThaisonSoft cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.

2. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

 • Thiết lập, duy trì, đảm bảo kết nối Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử;
 • Kiểm tra hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đảm bảo chất lượng dịch vụ và hoạt động đúng theo quy định;
 • Cung cấp thông tin cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phục vụ việc ngăn chặn doanh nghiệp xuất hóa đơn bất hợp pháp.

Như vậy, bài viết trên E-invoice đã gửi đến bạn đọc chi tiết về mối quan hệ giữa đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử và người mua với cơ quan Thuế. Việc nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong mối quan hệ với đơn vị này, đồng thời cũng đừng quên cân nhắc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín để quá trình triển khai và sử dụng được thuận tiện.
Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN