Trang chủ Tin tức Nội dung hóa đơn điện tử đầy đủ đúng quy định theo thông tư 68

Nội dung hóa đơn điện tử đầy đủ đúng quy định theo thông tư 68

Bởi: Einvoice.vn - 10/02/2020 Lượt xem: 6524 Cỡ chữ

Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành nhất bởi Bộ Tài chính, đã đề cập cụ thể hóa nội dung yêu cầu đối với hóa đơn điện tử. Nếu bạn cung đang thắc mắc về nội dung hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì đừng bỏ qua bài viết này.

1. Quy định cụ thể nội dung hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Nội dung hóa đơn điện tử được xác nhận là đầy đủ, đúng pháp luật khi và chỉ khi đáp ứng được đầy đủ các tiêu thức hóa đơn theo như các văn bản pháp luật đã quy định.
Thực tế, Thông tư 68 không phải là văn bản pháp luật duy nhất quy định về nội dung hóa đơn điện tử bởi trước đó đã có Thông tư 32, Nghị định 119. Tuy nhiên, đây lại là Thông tư hướng dẫn chi tiết nhất về các tiêu thức yêu cầu đối với nội dung hóa đơn điện tử.

Quy định cụ thể nội dung hóa đơn điện tử theo Thông tư 68.

Quy định cụ thể nội dung hóa đơn điện tử theo Thông tư 68.

Cụ thể, theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/09/2019, nội dung hóa đơn điện tử đúng quy định pháp luật khi đáp ứng đầy đủ các tiêu thức sau:

1.1 Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn

Về tên hóa đơn: HĐĐT phải có tên, tên từng loại hóa đơn điện tử được thể hiện trên mỗi hóa đơn như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ, TEM, VÉ, THẺ,…
Về ký hiệu mẫu số hóa đơn: Đây là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn. Cụ thể:

 • Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn bán hàng.
 • Số 3: Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.
 • Số 4: Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định

Về ký hiệu hóa đơn: Đây là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Chi tiết:

 • Ký tự đầu tiên là 1 chữ cái được quy định: C là thể hiện HĐĐT có mã của cơ quan thuế, K là HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.
 • Hai ký tự tiếp theo là 2 chữ số Ả-rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
 • Ký tự thứ tư là 1 chữ cái được quy định là T hoặc D hoặc L hoặc M thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng cho các đối tượng khác nhau theo hình bên dưới.
Quy định ký tự thứ tư của  ký hiệu hóa đơn.

Quy định ký tự thứ tư của  ký hiệu hóa đơn.

 • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định và được căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.  

Về số hóa đơn: đây là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập, có tối đa đến số 99 999 999 hóa đơn/năm. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

1.2 Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Trên nội dung hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.3 Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế)

Trường hợp người mua có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Còn nếu người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua.

1.4 Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

Về Tên hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Ngoài ra có thể thêm chữ nước ngoài nhưng phải được đặt trong bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dạng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt
Đối với hàng hóa dịch vụ có nhiều chủng loại thì cần phải ghi chi tiết tên hàng hóa, dịch vụ để phân biệt. Các trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.
Về đơn vị tính: tiêu thức này thể hiện trên hóa đơn theo đơn vị đo lường (tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m...). Đối với dịch vụ thì đơn vị tính xác định theo từng lần.
Về số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Về đơn giá hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên.

1.5 Thuế suất GTGT

Đây là tiêu thức thể hiện trên nội dung hóa đơn tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng
Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.

1.6 Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua

Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua

Chữ ký điện tử trong quy định về nội dung HĐĐT.

Đối với bên người bán:

 • Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký số của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Đối với bên người mua: bên mua có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn.
Ngoài ra, một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua thực hiện theo quy định pháp luật.

1.7 Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

1.8. Mã của cơ quan thuế

Với các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì yêu cầu về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử được quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC.
Theo đó, chữ viết yêu cầu là tiếng Việt, chữ số là số Ả-rập, đồng tiền ghi trên hóa đơn được quy ước là Đồng Việt Nam (ký hiệu “đ”). Trong trường hợp số tiền là ngoại tệ được phép ký hiệu theo ký hiệu chuẩn quốc tế.

2. Thời điểm áp dụng quy định nội dung hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Thời điểm áp dụng quy định nội dung hóa đơn điện tử theo Thông tư 68.

Thời điểm áp dụng quy định nội dung hóa đơn điện tử theo Thông tư 68.

Theo Điều 26 của Thông tư 68 thì Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Như vậy, các quy định cụ thể hóa về tiêu thức nội dung hóa đơn điện tử trên cũng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày này.
Những hóa đơn điện tử không có đầy đủ nội dung theo quy định bên trên thế được coi là hóa đơn không hợp lệ, vi phạm pháp luật. Một số trường hợp nội dung hóa đơn điện tử không cần đáp ứng đầy đủ tiêu thức nội dung trên thì sẽ làm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Trên đây einvoice.vn đã cập nhật đến bạn nội dung hóa đơn điện tử đúng nhất theo Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mọi thắc mắc về nội dung hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 - 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/