Trang chủ Tin tức Hướng dẫn doanh nghiệp lập thuyết minh báo cáo tài chính

Hướng dẫn doanh nghiệp lập thuyết minh báo cáo tài chính

Bởi: Einvoice.vn - 13/04/2022 Lượt xem: 10895 Cỡ chữ

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính, dùng để phân tích các thông tin đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. Dưới đây, E-invoice sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

Thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích số liệu

Thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích số liệu.

1. Mục đích của Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành, không thể tách rời của báo cáo tài chính, dùng để mô tả hoặc phân tích chi tiết các thông tin, số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán.
Ngoài ra, bản thuyết minh báo cáo tài chính có thể trình bày các thông tin khác nếu doanh nghiệp cần đảm bảo cho việc trình bày trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.
>> Tham khảo: Báo cáo tài chính là gì?

2. Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập thuyết minh BCTC.

Cần tuân theo các nguyên tắc khi lập thuyết minh BCTC.

- Khi lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại chế độ báo cáo tài chính này.
- Nếu lập báo cáo tài chính giữa niên độ (cả dạng đầy đủ và tóm lược). doanh nghiệp phải lập bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và thông tư hướng dẫn chuẩn mực.
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:
+ Thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng với các giao dịch và sự kiện quan trọng.
+ Thông tin trọng yếu theo quy định của chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính.
+ Thông tin bổ sung chưa được trình bày trong BCTC nhưng lại cần thiết cho việc thể hiện tính trung thực và hợp lý của tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Hình thức của bản thuyết minh BCTC” Trình bày có hệ thống, sắp xếp theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong bản thuyết minh.
>> Tham khảo: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chính xác.

3. Cơ sở lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính

- Căn cứ theo bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.
- Căn cứ theo sổ kế toán tổng hợp, sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
- Căn cứ theo bản thuyết minh BCTC của năm trước.
- Căn cứ theo tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

4. Nội dung và phương pháp lập chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính

Chỉ tiêu trên thuyết minh BCTC.

Hướng dẫn lập chỉ tiêu trên bản thuyết minh BCTC.

Các chỉ tiêu trong thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những gì? Phương pháp lập như thế nào? Cùng đi tìm câu trả lời nhé!

4.1. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

Phần này, doanh nghiệp cần nêu rõ:
- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước, Cổ phần, TNHH, Hợp danh/Tư nhân…
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ…
- Ngành nghề kinh doanh: Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính và đặc điểm
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh: Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân
- Đặc điểm hoạt động: Nêu rõ về diễn biến thị trường, hoạt động chia tách, sáp nhập hoặc thay đổi quy mô.
- Cấu trúc doanh nghiệp: Danh sách công ty con, công ty liên doanh, đơn vị trực thuộc.

4.2. Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm: Năm dương lịch (từ ngày… đến ngày…).
- Đơn vị tiền tệ: Ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị khác được lựa chọn theo quy định của Luật kế toán.

4.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp đặc thù, Kế toán doanh nghiệp xây lắp, hoặc kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

4.4. Chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc kế toán và khấu hao tài sản
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa khoản chi phí đi vay

4.5. Chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

- Chính sách tái phân loại tài sản và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
- Nguyên tắc xác định giá trị: Khoản đầu tư tài chính, khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, bất động sản đầu tư, các tài sản khác….

4.6. Thông tin bổ sung cho Bảng cân đối kế toán

Phần này doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu để người đọc hiểu rõ hơn các nội dung khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

4.7. Thông tin bổ sung cho Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp phải trình bày, phân tích các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người đọc hiểu rõ về doanh thu, chi phí.

4.8. Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Doanh nghiệp phải trình bày, phân tích số liệu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người đọc hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

4.9. Thông tin khác (Nếu có)

Ngoài các thông tin đã trình bày trong các phần trên, doanh nghiệp có thể cung cấp các thông tin bằng chữ viết, hoặc số liệu theo quy định của chuẩn mực kế toán nhằm giúp người đọc BCTC cảm thấy trung thực, hợp lý hơn.
Trên đây là hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính mẫu B09-DN chi tiết từng chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng.
Ngoài ra, để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN