Trang chủ Văn bản
STT Số hiệu Ngày ban hành
Nội dung tóm tắt
Thông tin văn bản
11 37/2017/TT-BTC 27/04/2017
Số hiệu: 37/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 27/04/2017
Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Theo đó, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
12 176/2016/TT-BTC 31/10/2016
Số hiệu: 176/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 31/10/2016
Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, đáng chú ý là sẽ bãi bỏ mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định.
13 39/2014/TT-BTC 31/03/2014
Số hiệu: 39/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 31/03/2014
Ngày 31/03/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC...
14 10/2014/TT-BTC 17/01/2014
Số hiệu: 10/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/01/2014
Ngày 17/1/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.
15 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014
Số hiệu: 04/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/01/2014
Ngày 17/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, các nhân kinh doanh không được đặt in, tự in hóa đơn mà phải mua hóa đơn ở cơ quan thuế.
16 64/2013/TT-BTC 15/05/2013
Số hiệu: 64/2013/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/05/2013
Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
17 153/2010/TT-BTC 28/09/2010
Số hiệu: 153/2010/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
18 2402/BTC-TCT 24/02/2016
Số hiệu: 2402/BTC-TCT
Ngày ban hành: 24/02/2016
Theo quy định của Bộ Tài chính thì tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn là một trong những tiêu thức bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy từng trường hợp doanh nghiệp và tùy theo nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thì Bộ Tài chính có thể xem xét miễn tiêu thức này trên hóa đơn, chính vì vậy Bộ Tài chính đã quyết định ban hành Công văn 2402/BTC-TCT để hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.
19 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010
Số hiệu: 51/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/05/2010
Ngày 14/05/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP gửi tới các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hướng dẫn về các quy định liên quan đến hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
20 32/2011/TT-BTC 14/03/2011
Số hiệu: 32/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 14/03/2011
Ngày 14/03/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2011/TT-BTC để hướng dẫn các bộ ban ngành liên quan và các doanh nghiệp về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.