Trang chủ Văn bản
STT Số hiệu Ngày ban hành
Nội dung tóm tắt
Thông tin văn bản
1 78/2021/TT-BTC 17/09/2021
Số hiệu: 78/2021/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/09/2021
Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.
2 88/2020/TT-BTC 30/10/2020
Số hiệu: 88/2020/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/10/2020
Thông tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
3 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020
Số hiệu: 125/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2020
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
4 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020
Số hiệu: 123/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2020
Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ
5 635/QĐ-TCT 11/05/2020
Số hiệu: 635/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 11/05/2020
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.
6 4178/TCT-TS 15/10/2019
Số hiệu: 4178/TCT-TS
Ngày ban hành: 15/10/2019
Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
7 68/2019/TT-BTC 30/09/2019
Số hiệu: 68/2019/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/09/2019
Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.
8
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
9 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018
Số hiệu: 119/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/09/2018
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
10 526/QĐ-BTC 16/04/2018
Số hiệu: 526/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo Quyết định này, phạm vi thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (Quyết định 1209) được Bộ Tài chính mở rộng áp dụng cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thay vì chỉ được áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM như giai đoạn trước.