Trang chủ Tin tức Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Bởi: Einvoice.vn - 21/09/2015 Lượt xem: 11475 Cỡ chữ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

Biên Bản Huỷ Hoá Đơn

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

Căn cứ vào điều 18 thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  chúng tôi gồm có:

Bên A: Công Ty ………………………………………………………………….

           Đại diện : …………………………………………………………………………………..

Chức vụ : .………………………………………………………………………………….

Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..

            Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………...

Bên B: Công Ty ………………………………………………………………….

           Đại diện : …………………………………………………………………………………..

Chức vụ : .………………………………………………………………………………….

Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..

            Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản này để huỷ và thu hồi hoá đơn GTGT với nội dung sau:

  • Số hóa đơn: ……………………..
  • Mẫu số:    ………………………..
  • Ký hiệu:   ………………………..
  • Ngày lập:  ………………………..
  • Giá trị hóa đơn:   ………………………..

Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………….

Lý do huỷ hoá đơn: ……………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót  nào chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ  01 bản có giá trị như nhau.

     Xác nhận của bên mua hàng                                             Đại Diện Bên Bán Hàng


   
  
 Tải về mẫu biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn tại đây