Trang chủ Tin tức Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bởi: Einvoice.vn - 20/09/2015 Lượt xem: 7085 Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A Công ty ................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... MST: ............................................................

Do Ông (Bà):  ............................................... Chức vụ: .......................................................

 

BÊN B Công ty .................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... MST: ............................................................

Do Ông (Bà):  ............................................... Chức vụ: .......................................................

 

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………………
  • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
  • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
  • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

 

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

  • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
  • Nay điều chỉnh là: ……………………………………………………………………...

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

           

                                                                      

 

Tải về mẫu biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn tại đây