Phiên bản cài đặt E-invoice

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice phiển bản PC hỗ trợ tích hợp với hệ thống SAP,ERP, phần mềm kế toán,...được nhiều thương hiệu lựa chọn

Xuất hóa đơn trực tiếp trên phần mềm

Xuất hóa đơn trực tiếp trên phần mềm

Tính ổn định cao do không phụ thuộc kết nối mạng

Tính ổn định cao do không phụ thuộc kết nối mạng

Tích hợp với phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của doanh nghiệp theo nhiều mô hình

Tích hợp với phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của doanh nghiệp theo nhiều mô hình

Doanh nghiệp chủ động được việc lưu trữ dữ liệu

Doanh nghiệp chủ động được việc lưu trữ dữ liệu

Dễ dàng truy xuất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Dễ dàng truy xuất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hỗ trợ chuyển đổi sang hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hỗ trợ chuyển đổi sang hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Tính năng chi tiết

Phê duyệt hóa đơn: có khả năng gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

Hỗ trợ phát hành & lập báo cáo hóa đơn theo mô hình phân tán

Tích hợp với hệ thống phần mềm có sẵn của doanh nghiệp

Chức năng cổng ký tiện dụng

Tạo lập - điều chỉnh - thay thế - xóa bỏ hóa đơn

Tùy chọn mẫu hóa đơn trong thư viện mẫu có sẵn

Khởi tạo thông tin phát hành hóa đơn

Chuyển dữ liệu lên website tra cứu hóa đơn

Hỗ trợ lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tự động cập nhật phiên bản mới

Gửi thông tin hóa đơn qua email, SMS…

Chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu