Báo giá

Basic

Trên máy đơn

(01 máy)

2.600.000

Số lượng hóa đơn tối đa 1.000 hóa đơn/năm

Professional

Trên nhiều máy

(Sử dụng trong mạng LAN)

10.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa 5.000 hóa đơn/năm
(Số máy cài <=2 máy)

Pro 5

15.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa 10.000 hóa đơn/năm
(Số máy cài <=3 máy)

Pro 10

30.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa 50.000 hóa đơn/năm
(Số máy cài <=5 máy)

Pro 50

45.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa 100.000 hóa đơn/năm
(Số máy cài <=10 máy)

Pro 500

Enterprise

Trên nhiều điểm phân tán

18.800.000

Số lượng máy tính cài đặt theo gói: 02 máy. Từ máy truy cập thứ 3 trở đi (3.500.000/máy)

Advance

Giải pháp tích hợp theo yêu cầu

Theo dự án

Theo yêu cầu

BASIC

Trên máy đơn

(01 máy)

2.600.000

Số lượng hóa đơn tối đa 1.000 hóa đơn/năm

PROFESSIONAL

Trên nhiều máy

(Sử dụng trong mang Lan)

10.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa 5.000 hóa đơn/năm

( Số máy cài <= 2 máy)

15.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa là 10.000 hóa đơn / năm

( Số máy cài <= 3 máy)

30.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa là 50.000 hóa đơn / năm

( Số máy cài <= 5 máy)

45.800.000

Số lượng hóa đơn tối đa 100.000 hóa đơn/năm

( Số máy cài <= 10 máy)

ENTERPRISE

Trên nhiều điểm phân tán

18.800.000

Số lượng máy tính cài đặt theo gói: 02 máy. Từ máy truy cập thứ 3 trở đi (3.500.000/máy)

ADVANCE

Giải pháp tích hợp theo yêu cầu

Theo dự án

Theo yêu cầu