Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

  • 17/08/2016 11:26

Ngày 25/06/2016, theo đề xuất của Tổng cục thuế về Quản lý hóa đơn, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Chi tiết


Quyết định 1445/2015/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 Về việc ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Quyết định 1445/2015/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 Về việc ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

  • 17/08/2016 10:45

Ngày 06/08/2015, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1445/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế gọi tắt là Hóa đơn xác thực.

Chi tiết


Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • 17/08/2016 11:48

Ngày 14/03/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2011/TT-BTC để hướng dẫn các bộ ban ngành liên quan và các doanh nghiệp về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Chi tiết


Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • 17/08/2016 03:56

Ngày 14/05/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP gửi tới các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hướng dẫn về các quy định liên quan đến hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chi tiết


Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

  • 20/09/2016 02:34

Theo quy định của Bộ Tài chính thì tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn là một trong những tiêu thức bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy từng trường hợp doanh nghiệp và tùy theo nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thì Bộ Tài chính có thể xem xét miễn tiêu thức này trên hóa đơn, chính vì vậy Bộ Tài chính đã quyết định ban hành Công văn 2402 để hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Chi tiết