Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

28/06/2017 10:38

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Một số điểm đáng chú ý của Thông tư 39/2014/TT-BTC:

  • Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua (Điềm b Khoản 2 Điều 16)
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Điều 27)
  • Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3)
  • Tạo hóa đơn Tự in (Điều 6)
  • Hóa đơn đặt in (Điều 8)
  • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c Khoản 2 Điều 16)
  • Các điều khoản liên quan đến sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn xuất khẩu,…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Văn bản khác

Chuyên trang về hóa đơn điện tử
hải quan điện tử
thuế điện tử
bảo hiểm xã hội điện tử
văn phòng điện tử
Giải pháp chống hàng giả