Thông tin doanh nghiệp

27/10/2018 06:39

Nếu là lần đầu đăng nhập sử dụng phần mềm, thông tin doanh nghiệp sẽ được chương trình lưu theo thông tin mà doanh nghiệp đã đăng ký, chỉ bao gồm Mã số thuế và Tên doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi đăng nhập vào hệ thống, doanh nghiệp cần cập nhật thêm thông tin chi tiết của đơn vị mình, các thông tin này sẽ được hiển thị trên hóa đơn, doanh nghiệp cần cập nhật chính xác theo thông báo phát hành hóa đơn đã được cơ quan thuế chấp nhận.

Để thực hiện bạn vào menu "Hệ thống/ Thông tin doanh nghiệp":

Sau đó tiến hành cập nhật các thông tin về doanh nghiệp, với lưu ý các chỉ tiêu có dấu (*) là bắt buộc phải nhập:

Sau khi nhập xong thông tin, bạn nhấn nút Lưu lại.

 


Bài viết liên quan:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 4. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 2. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 3. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 4. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 5. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 6. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 7. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 8. Hướng dẫn cấu hình import excel
 9. Danh sách hóa đơn chờ lập
 10. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 11. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng