Quản lý người sử dụng

27/10/2018 06:39

 

Bạn truy cập vào trang xuất hóa đơn online theo địa chỉ https://einvoice.com.vn, màn hình đăng nhập hiện ra như sau:

Bạn tiến hành đăng nhập hệ thống với thông tin tài khoản đã được cung cấp:

 • Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Tên đăng nhập, mật khẩu: Mỗi đơn vị sẽ có tài khoản được cấp riêng (Mặc định ban đầu là user: admin, pass: 123456), sau đó người quản trị của đơn vị sẽ cấp user và phân quyền cho từng người sử dụng cụ thể.

Quản lý nhóm quyền.

 • Tạo nhóm quyền
 • Chức năng quản lý người sử dụng, giúp người quản lý thực hiện các thao tác thêm mới, sửa, xóa và phân quyền cho từng người dùng với các chức năng cụ thể theo công việc được phân công.  Trước khi thêm mới người sử dụng, người quản lý tiến hành tạo ra các nhóm quyền, phân quyền cụ thể cho các nhóm, để khi thêm mới người sử dụng bạn chỉ cần gán người sử dụng đó vào nhóm quyền tùy theo chức năng và công việc cụ thể.

  Để thêm mới nhóm quyền, bạn chọn menu "Quản lý đăng nhập/Quản lý người dùng":

  Màn hình danh sách các nhóm quyền sẽ hiện ra, bạn có thể sửa, xóa, phân quyền nhóm đã tạo bằng các nút chức năng tương ứng tại mục "Thao tác":

  Để thêm mới một nhóm quyền, bạn nhấn vào nút "Thêm mới", giao diện chức năng hiện ra bạn tiến hành nhập vào tên nhóm quyền rồi "Ghi" lại như hình sau:

  Sau khi thêm mới thành công, nhóm quyền sẽ xuất hiện trong danh sách, lúc này bạn tiến hành phân quyền - gán quyền hạn chi tiết cho nhóm theo hướng dẫn dưới đây.

 • Phân quyền nhóm
 • Sau khi thêm mới thành công, nhóm quyền sẽ xuất hiện trong danh sách, lúc này bạn tiến hành phân quyền - gán quyền hạn chi tiết bằng cách nhấn vào biểu tượng  tại mục "Thao tác", giao diện mới hiện ra như sau:

  Bảng phân quyền đã thể hiện rõ các chức năng và quyền hạn (truy cập, thêm, sửa xóa) cụ thể, người quản lý chỉ việc đánh dấu tích chọn vào các mục mà sẽ cho phép người dùng của nhóm được thực hiện, sau đó nhấn vào "Ghi" để lưu lại thông tin.

   

  Quản lý người sử dụng

 • Tạo user đăng nhập
 • Sau khi đã tạo các nhóm quyền, người quản lý tiếp tục tạo các tài khoản cho từng người sử dụng cụ thể. Để thực hiện bạn vào menu "Quản lý đăng nhập/ Quản lý người dùng":

  Màn hình mới hiện ra, bạn nhấn vào nút "Thêm mới" để thêm người sử dụng:

  Bạn tiến hành nhập đầy đủ các thông tin về người sử dụng như:

  • Tên truy cập và mật khẩu: Đây là tên đăng nhập và mật khẩu để người dùng đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử.
  • Mã nhân viên và Tên nhân viên: Bạn chọn nhân viên sẽ sử dụng tên truy cập ở trên, để có danh sách nhân viên thì bạn phải nhập vào hệ thống bằng cách vào menu "Quản lý danh mục / Danh mục nhân viên".
  • Nhóm quyền: Bạn chọn nhóm quyền áp dụng cho người sử dụng đang tạo, người sử dụng sẽ có tất cả các quyền đã được gán cho nhóm mà bạn chọn.
  • Đang hoạt động: Đây là chức năng để bạn kích hoạt người sử dụng, nếu đánh dấu tích chọn thì người dùng tạo ra mới được phép đăng nhập vào hệ thống, ngược lại thì không.

  Sau khi nhập xong thông tin, bạn nhấn vào nút "Ghi" để lưu lại, lúc này người sử dụng sẽ được hiển thị trong danh sách.

   

 • Phân quyền riêng cho user
 • Người sử dụng sau khi được tạo sẽ mang các quyền chung của nhóm mà nó đã được gán, nếu muốn thay đổi chi tiết, người quản lý có thể sửa lại bằng cách nhấn vào biểu tượng  tại mục "Thao tác" trong danh sách người sử dụng, sau đó chọn hoặc bỏ chọn các quyền như hình sau:

   

   


  Bài viết liên quan:

   

  1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
  2. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
  3. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
  4. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn

  Tham khảo thêm hướng dẫn:

   

  1. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
  2. Hướng dẫn xuất hóa đơn
  3. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
  4. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
  5. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
  6. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
  7. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
  8. Hướng dẫn cấu hình import excel
  9. Danh sách hóa đơn chờ lập
  10. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
  11. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
  12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng