Danh sách hóa đơn chờ lập

27/10/2018 06:39

Khi import dữ liệu hóa đơn từ file excel vào phần mềm nhưng chưa tiến hành lập hóa đơn, bạn có thể tìm lại để tiếp tục sử dụng theo các bước hướng dẫn như sau.

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn nhấn vào menu "Sử dụng hóa đơn / Danh sách hóa đơn chưa lập":

Bước 3: Danh sách dữ liệu hóa đơn đã import hiện ra và hiển thị tại tab Danh sách hóa đơn hợp lệ:

Bước 4: Lập hóa đơn từ dữ liệu đã import:

Bạn đánh dấu tích chọn vào các dữ liệu cần xuất hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn và nhấn vào nút Lập hóa đơn để thực hiện:

Bước 5: Tìm lại các hóa đơn vừa lập trong danh sách hóa đơn bằng cách nhấn vào Danh sách hóa đơn điện tử trên giao diện chính, bạn tìm kiếm theo điều kiện "Trạng thái hóa đơn đang nhập":

Bước 6: Thực hiện xuất hóa đơn

Bạn đánh dấu chọn các hóa đơn sau đó nhấn vào nút "Xuất toàn bộ hóa đơn":


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 2. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 3. Hướng dẫn cấu hình import excel

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 8. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 9. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 10. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 11. Danh sách hóa đơn chờ lập
 12. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 13. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 14. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng