Trang chủ Văn bản
STT Số hiệu Ngày ban hành
Nội dung tóm tắt
Thông tin văn bản
11 64/2013/TT-BTC 15/05/2013
Số hiệu: 64/2013/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/05/2013
Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
12 153/2010/TT-BTC 28/09/2010
Số hiệu: 153/2010/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
13 2402/BTC-TCT 24/02/2016
Số hiệu: 2402/BTC-TCT
Ngày ban hành: 24/02/2016
Theo quy định của Bộ Tài chính thì tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn là một trong những tiêu thức bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy từng trường hợp doanh nghiệp và tùy theo nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thì Bộ Tài chính có thể xem xét miễn tiêu thức này trên hóa đơn, chính vì vậy Bộ Tài chính đã quyết định ban hành Công văn 2402/BTC-TCT để hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.
14 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010
Số hiệu: 51/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/05/2010
Ngày 14/05/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP gửi tới các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hướng dẫn về các quy định liên quan đến hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
15 32/2011/TT-BTC 14/03/2011
Số hiệu: 32/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 14/03/2011
Ngày 14/03/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2011/TT-BTC để hướng dẫn các bộ ban ngành liên quan và các doanh nghiệp về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
16 1209/2015/QĐ-BTC 25/06/2016
Số hiệu: 1209/2015/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 25/06/2016
Ngày 25/06/2016, theo đề xuất của Tổng cục thuế về Quản lý hóa đơn, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.